İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VERME VE İTİRAZ SÜRESİ

Değerli üyelerimiz bu gün size vergi beyanlarınızda tereddüte düştüğünüz ve mukteza alacak kadar sürenizin olmadığı durumlarda baş vuracağınız bir konuyu açıklayacağım. İhtirazi kayıtla beyan

İhtiraz çekince anlamında bir kelimedir. Kesinliğine tam kanaat getiremediğiniz, idarenin bu konuda ki kararının hukuka aykırı olduğunu düşündüğünüz durumlarda baş vuracağınız bir yoldur. İlerisini düşünerek çekince demektir. Vergi Kanununda geçmemektedir. Ancak uygulama alanı mevcuttur. Bu ifade  İdari yargılama kanunun 27/3 maddesinde geçmektedir. Ayrıca danıştayın istikrar kazanmış kararları ile bu ifade yerini bulmuştur.

    Vergi Usul Kanununun 378 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre mükellefler beyan ettikleri matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. denmektedir. Vergi Usul Kanunun hükmü bu olmasına rağmen, Danıştay çeşitli kararlarıyla öteden beri mükelleflerin beyanlarına karşı dava açabilecekleri esasını getirmiştir. Buna, “ihtirazi kayıtla beyan” usulü denilmektedir. Danıştay, bu usulü kabul etmekle mükelleflerin dava açma hakkı kısıtlamasını önlemiş olmaktadır.

Vergi kanunlarında yer alan ve matrahı beyana dayalı olan tüm beyannameler ihtirazi kayıtla verilebilir. Bu beyannamelere örnek, Gelir Vergisi Kanununa göre verilen Yıllık, Muhtasar ve Münferit Beyanname, Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Katma Değer Vergisi Kanununa göre verilen beyannameler, Belediye Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi, ÖTV Beyannameleri, BSMV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi vb. dir.

 

        Elektronik ortamda verilen beyannamelerde ihtirazi kayıtla verilebilir.

Elektronik ortamda verilen beyannamelerin ihtirazi kayıtla verilmesi durumunda ise, e-beyanname sisteminde ihtirazi kayıtla ilgili kutucuğun işaretlenmesi gerekmekte ve onay aşamasında çıkan kısma gerekli açıklamalar yazılmalıdır. Bununla birlikte, beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmesinin gerekçelerini gösteren bir ihtirazi kayıt dilekçesinin de beyanname verme süresi içinde vergi dairesine verilmesi gerekir. Verilecek dilekçede ilgili vergi dairesine neden ihtirazi kayıtla beyanname verdiğimizi açıklamamız gerekmektedir.

İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinde; dava açma süresinin özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gün ve vergi mahkemelerinde 30 gün olduğu belirtilmiştir. Açılacak davada, dava dilekçesi şekli diğer dava dilekçelerinden farklı değildir. Dava açma süresi ise tahakkuk fişinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gündür. Bu süreden sonra, dava açılması veya hiç açılmaması ihtirazi kayıtla beyanname verilmesini geçersiz kılar. Bu beyannameler, normal verilen beyanname mahiyetinde olur.

 

 

İhtirazi kayıtla verilen beyannamelerde ödeme

Burada dikkat edilmesi gereken konu ödemedir. İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/3 üncü maddesine göre, ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk ettirilen vergilerin tahsilatı durmaz. Sözü edilen vergilerin vadesinde ödenmesi gerekir. Bu vergiler ödenmemişse, ödenmeyen kısmına vergi dairesi gecikme zammı uygular.

Ancak, ihtirazi kayıtla verilen beyanname için açılan davada yürütmenin durdurulması talep edilirse ve mahkeme yürütmenin durdurulmasını uygun görürse tahakkuk eden vergiler ödenmez.

Sonuç olarak, tetreddüt ettiğiniz konularda vergi ziyaı cezasına muhatap olmamanız açısından ve ayrıca zaman sorunu mevcut ise bu yola baş vurabilirsiniz. Her zaman yazılarımızda belirttiğimiz gibi bu konuda da tereddüt te olacak üyelerimiz odamızdan gereken bilgiyi edinebilirler.

 

RAHMİ ÇELİK

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

ODA DANIŞMANI

Toplam Görüntüleme: 226 ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.