KONUT SATIŞLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

 

KONUT SATIŞLARINDA ÖNCEDEN YAPILAN ÖDEMELER VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

 

Konut inşaatı aynen bir emtianın üretilmesi ve satılması gibi bir işlemdir. Bir mamul meydana gelmektedir. Bu mamulün satılması halinde V.U.K. nuna göre faturasının düzenlenmesi mecburidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde fatura; “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 231’inci maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

İnşaat devam ederken yapılan satıştan elde edilen ve kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi gereken bedeller karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Yapılan ödemeler avans niteliğinde olup kayıtlara avans olarak almak gerekir. Anılan gayrimenkulün inşasının tamamlanarak kat mülkiyetine konu konutun alıcı adına tapuya tescil ettirildiği tarihten veya tapuya tescilinden önce alıcının kullanımına tahsis edilmesi durumunda bu tahsisin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

KDV KANUNUNA GÖRE DURUMU İNCELEME;

3065 sayılı KDV Kanununun (1/1) maddesine göre Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. 3065 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Bu ifade ile vergiyi doğuran olay anlatılmıştır.

. 3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Gayrimenkul teslimlerinde mülkiyetin devri, gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmekle birlikte, tapuya alıcı adına tescilin yapılmasından önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına sunulması (fiili olarak teslim edilmesi) ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanması halinde, kdv uygulaması bakımından vergiyi doğuran olay gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması anında meydana gelmektedir.

İnşaat devam ederken yapılan satışlara ilişkin olarak tahsil edilen avans niteliğindeki bedeller, bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından kdv’ye tabi olmayacaktır. Ancak alınan avanslar için fatura düzenlenmesi halinde, Kanunun 10/b maddesi gereği vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, faturada gösterilen bedel üzerinden kdv hesaplanması gerekmektedir.

 

UYGULANACAK KDV ORANI

KDV Kanununun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 30/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararname eki Karar ile KDV oranları (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 11’inci sırası uyarınca net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde Kararın 1’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirlenen şartlar çerçevesinde %1 oranında kdv uygulanmaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen kdv’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan kdv oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan kdv oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan kdv’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan kdv’ oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Ayrıca;

60 No.lu KDV Sirkülerinin 8.2.1. bölümünde, konut olarak projelendirilen, inşaat ruhsatı da konut olarak alınan inşaatların henüz tamamlanmadan arsa payı veya kat irtifakı üzerinden satışlarının, konut sayılacağı ve net alanı dikkate alınarak uygulanacak  kdv  oranının belirleneceği açıklanmıştır

Tüm bu mevzuata göre, inşaat henüz tamamlanmadan arsa payı veya kat irtifakı üzerinden yapılan satışlar dolayısıyla teslimden önce fatura düzenlenmesi durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınmak suretiyle kdv hesaplanması gerekmektedir. Konut teslimleri ile ilgili alınan kdv iadelerinde ise konutun teslim edildiği dönem esas alınacaktır.

 

RAHMİ ÇELİK

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

ODA DANIŞMANI

Toplam Görüntüleme: 291 ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.