Oda Sicil Memurluğu

Değerli Üyemiz,

Menemen Ticaret Odası Birimlerine sıkça sorulan sorular Ticaret Sicil Müdürlüğü, Oda Sicil Memurluğu ve Muhasebe olarak analiz yapılarak aşağıda açıklamaları yapılmıştır.

Saygılarımızla,

 

 ODA SİCİL MEMURLUĞU

Ticaret Odası’na kayıt zorunluluğumuz var mıdır

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddesinde “Ticaret Siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.” dendiğinden oda kaydı zorunludur.

 

Odanız kayıtlı üyesiyim, kayıt bilgilerimin değişmesi durumunda size bilgi verme süresi var mıdır? Bu süre ne kadar dır?

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır…. (5174 Sayılı Kanun MADDE 10)

Şube olarak neden kayıt olmam gerekiyor?

Bir merkeze bağlı olduğu halde ister merkezin bulunduğu odanın ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 Sayılı Kanun MADDE 9 ikinci fıkra)

Gerçek kişi olarak Odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydımda silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Memurluğuna başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 33.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 38.maddesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi)

Şahıs işletmesiyim vergi kaydımı kapattım. Sizdeki kaydım nasıl kapanır?

Vergi mükellefiyet durum belgesi ve Odamız web sitesinde bulunan mevcut örnek dilekçe ile başvurulması sonucunda, varsa aidat ödemelerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicil ve oda kaydınızın silinmesi mümkündür.

Menemen Ticaret Odası üyesi olarak faydalanabileceğim indirimli kurumlar var mıdır?

Odamızın yangın söndürme, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşmaları mevcuttur. Üyelerimize indirimli hizmet sağlanması amacıyla yapılmış olan bu anlaşmalardan tüm üyelerimiz faydalanabilmektedir.

Odanıza kayıtlı bulunmaktayız. Resmî kurumlara vermek üzere odanıza kayıtlı olduğumuzu gösterir belge istenmektedir. Müracaatı dilekçe ile mi yapmamız gerekiyor?

Odamıza kayıtlı olduğunuzu gösteren belge Oda Sicil Kayıt Sureti’dir. Belgeyi almak için herhangi bir dilekçeye gerek yoktur. Oda Sicil Servisimize yapılacak müracaat üzerine belge alınabilir.

Odanızda kayıtlı bulunmaktayız. Odanızdan talep edilen muhtelif belgelerden ücretler istenilmektedir. İstenilen bu ücretlerin yasal dayanağı var mıdır?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 23. maddesinde “Oda Gelirleri” ve 26.maddesinde “Odalarda belge bedelleri ve ücretler” başlığı altında odaların verecekleri hizmetler ve bu hizmetlere karşılık alacakları ücretlerin nasıl belirleneceği açıklanmıştır. Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur.

Hem Ticaret Odası’na hem de Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na şahıs olarak kayıtlı bulunmaktayım. Her iki odaya aidat yatırmaktayım. Ticaret Odası kaydımın devam ederek Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndaki kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Her iki meslek odasında dilekçe ile kayıt silme işlemi yapılamamaktadır. Ancak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Esnaf-Tacir Ayırımı Komisyonu’nun vereceği karar doğrultusunda ilgili meslek odasından kaydınız silinebilmektedir. Bu nedenle adı geçen komisyona müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ticaret Odası üyesiyim bir iş makinesi satın aldım. Bundan sonraki süreç nedir?

Odamız üyesi, almış olduğu iş makinesinin faturasının aslı, noter satış sözleşmesi ve araç 2. el ise eski tescil belgesinin aslını bir dilekçe ekinde hazırlayarak odamıza başvurur. Odamızca belirlenecek bilirkişi heyeti marifetiyle yapılacak incelemeler neticesinde yeni tescil belgesi çıkartılarak üyeye verilir.

Ticaret Odası üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim?

Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için bir çok banka ile protokol imzalamıştır. Odamız üyeleri bu protokollerden faydalanarak kredi kullanımında kolaylıklar sağlayabilirler.

Ticaret Odası Tarafından Yapılan Araştırmalardan Nasıl Faydalanabilirim?

Odamızca bir çok konuda araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar gerek basın yoluyla gerekse hazırlanan raporlar aracılığıyla üyelerimize duyurulmaya çalışılmaktadır. Araştırmalarımızdan faydalanmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak bu araştırmalardan faydalanabilirler.

 

Bir mamulle ilgili fire ve zaiyat oranına nereden ulaşabilirim?

Odamıza dilekçe aracılığıyla başvurulur. Söz konusu maddeyle ilgili daha önceden alınmış bir karar var ise dilekçe sahibine bildirilir; yok ise, odamız ilgili meslek komiteleri aracılığıyla belirlenecek olan fire ve zaiyat oranı odamız meclisinin onayına sunulduktan sonra dilekçe sahibine bildirilir.

Özel İmalata İlişkin Faturalar Hangi Oda Tarafından Tasdik Edilir?

Cevap: faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılmaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

Yurtdışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?

İlgili yasanın z bendi gereği yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlardan, bağlı bulundukları odalardan belge almak şartı ile, harç alınmaz.

Ticaret Odası Üyesi Olarak, Aidatlarımızı Hangi Tarihlerde Ödeyeceğiz?

Üyelerimiz ocak ayından itibaren aidatlarını yatırabilirler.

  1. Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,
  2. Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir.

 

Üyelik Aidatlarının Gecikmesi Durumunda Para Cezası Uygulanıyor Mu?

Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun uyarınca günlük gecikme zammı taahhüt ettirilir.

Üyelik Aidatlarını Hatırlatmak İçin Tebligat Gönderiyor Musunuz?

Aidatlarımızın ödenme zamanından 1 ay önce borçlu üyelerimize (senede iki defa) tebligat gönderilmektedir. Ancak üyelerimizin tebligatları kendilerine ulaşamasa dahi –yasal tebligat gönderme zorunluluğumuz bulunmadığından- en geç haziran ve ekim aylarında aidat taksitlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Üyelik Kaydım Dondurulmuş, Faal Duruma Geçmek İçin Ne Yapabilirim?

İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir. Aidat taahhukları durdurulur. Bu durumdaki üyelerimizin aidat borçlarının tamamını defaten ödemeleri ve şayet adres değişikliği var ise bunu tescil ettirmelerinden sonra yönetim kurulu kararı ile faal üyeler arasına alınabilmektedir.

Oda Üyesi Olarak Zaten Aidat Ödüyorum. Belge Alacağım Zaman Ücret Ödeyecek miyim?

Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dışında belge alması söz konusu olduğunda ücret ödemeleri kanuni bir zorunluluktur. Bu konuda 5174 sayılı kanunda belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunu teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulan tarifeler uygulanır.

Birden Fazla Odaya Kayıtlıyım, Munzam Aidatımı Nasıl Ödeyeceğim?

 

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz munzam aidatlarını ilgili odalara eşit olarak paylaştırmak suretiyle yatırır. Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müesseselerin şubeleri ile fabrikaların munzam aidatı şube veya fabrikalarının bulunduğu yerin odasına ödenir. Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat, bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı, diğer odalar arasında, durumu izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırılır.

Geçen yıl zarar ettim. Buna rağmen aidat ödeyecek miyim?

Yıllık aidat odamızda üyelik devam ettiği sürece her yıl taahhuk ettirilir. Bu nedenle yıllık aidat ödenecektir.
Munzam aidat ise, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden tahsil olunabildiğinden zarar eden üyeler o yıl için munzam aidat ödemezler.

İşyeri Taşındığı Takdirde Kapasite Raporu Ne Yapılmalıdır?

İşyerinin taşınması kapasite raporunun iptalini gerektirmektedir. Ancak firma yeni adresini bağlı olduğu Odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için Kapasite Raporundan adres değişikliği başvurusunda bulunması durumunda iptal işlemi gerekmez sadece mevcut kapasite raporunda adres değişikliği yapılır.

Firmanın Kapasite Raporu Ön Kapak Bilgilerinde Değişiklik Olduğunda Ne Yapılmalıdır?

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye v.b) değişiklik olması halinde, firmanın odalarımıza belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Kapasite Raporu Neden İptal Edilir?

Kapasite raporunda, kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmının veya tümünün, satılması, başka bir firmaya kiralanması, işyerinin taşınması işyerinin kapanması halinde kapasite raporu iptal edilir.

Kapasite Raporuna Makina, Mamul ve Hammadde İlave Ettirmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Değişikliğin gerekçelerini belirten şekilde ve yapılabiliyorsa hesaplamalar yolu ile de gösterilerek Odalarımıza bir dilekçe ve kapasite raporunun aslı ile müracaat edilir. Odaca yapılan incelemeden sonra ve odalar birliğinin de onayı alınarak gerekli değişiklik yapılır.

Kapasite Raporu Başvurularında Makina ve Tesisata Ait Kira Sözleşmesinin Noter Tasdikli Olma Zorunluluğu Var Mı?

Kira sözleşmesinin mutlaka noter tasdikli sureti sunulmalıdır.

Geçerlilik Süresi Sona Eren Kapasite Raporunun Vize İşlemi Yapılır Mı?

Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarına vize işlemi yapmak söz konusu değildir. Süresi dolan kapasite raporlarının herhangi bir geçerliliği kalmaz. İlk defa kapasite raporu düzenlenecek gibi başvuru ve işlemler yapılır.

Birden Fazla İşyerinde Faaliyet Gösteriliyor İse Her Adres İçin Ayrı Ayrı Kapasite Raporu Düzenlenir Mi?

Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makina ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

Toplam Görüntüleme: 943 ,